تابلو فرش دختران انگلیسی

تابلو فرش طرح سه دختر انگلیسی
تولیدکننده: بهبافت
€240/80

500 گره در 660 رج

چله ابریشم

ابعاد ؟ * ؟

مشخصات محصولات
نام ویژگیمقدار ویژگی
نوع بافتدستبافت
محل بافتایران، فارس، اقلید